Partiprogram

FISKERIKULTUREN ET TIDLØST FUNDAMENT FOR NY NASJONALØKONOMI OG MÅ VIDEREUTVIKLES TIL LANDETS HOVEDNÆRING


Kystfondet for Fremtidsrettet Næringsutvikling (KFFN) skal sikre og videreutvikle distriktsnæringene langs hele Norskekysten og for det øvrige fastlandet. Kystfondet skal være finanskapitalen for den Nasjonale Kystbanken med finansiering fra Statens Pensjonsfond Utland - Oljefondet.
Risikovillig kapital skal settes inn i fremtidsrettet forskning, utvikling av næringene og utbygging av infrastrukturen. Den nye og Nasjonale Kystbanken skal virke der de ordinære finansinstitusjoner har risikobegrensninger og ikke tilgjengelig kapital.


Fiskerinæringen er den eneste fornybare og bærekraftige næring for hele landet -- den er nasjonens eksistensielle bæresøyle og fundament -- tusen ganger mer viktig enn oljen

Opprettelsen av den Nasjonale Kystbanken for videreutvikling av kystnæringene og de øvrige næringer i landet skal medvirke til fornying og videreutvikling av distriktsnæringene, inklusive kombinasjonsnæringene av fiske, jordbruk, skogbruk, turisme, fiskeforedling og fiskeoppdrett med flere.
Kystbanken skal finansiere 3 nye og innovative høyskoler for næringene langs norskekysten og være et vitalt fundament for kunnskapsutvikling for den fremtidige og nye næringsstrukturen i landet. Kystbankens målsettinger skal omfatte retningslinjer for investeringer i forbedret infrastruktur i kystdistriktene og for det øvrige fastlandet.
Estimater for kostnadsrammenes størrelse, for nødvendige investeringstiltak innenfor turisme og andre næringer for kombinasjonsdrift er stipulert til 40 milliarder kroner.
Kapitalbehovet for å realisere utviklingsplanen for ny nasjonaløkonomi, oppgradering av infrastrukturen og bygging av høyskolene er samlet beregnet til 170 milliarder kroner. Målsettingene skal forankres i de norske næringstradisjoner og landets erfaringsgrunnlag, og samtidig være epokegjørende i fastsatt plan for innovative tiltak med fornyet næringsstruktur, og for å sikre vår nasjon en fremtidsrettet nasjonaløkonomi med høy avkastning.

Den Nasjonale Kystbanken skal pålegges oppgaven med å organisere og planlegge tiltakene i samarbeid med næringsaktørene i samfunnet, og gjennomføre planene som landets viktigste omstilling og finansoppgave i moderne tid. Vår nasjon har aldri hatt større oppsamlet rikdom og vår inntjening i oljesektoren er ennå god. Dette betinger at en del av Norges oljeinntekter reinvesteres i fremtidsrettede grunnlagsinvesteringer for de marine distriktsnæringer, og øvrige distriktsnæringer i Norge.

Kystfondet som finanskapital for den Nasjonale Kystbanken skal være nasjonens redskap for å gjennomføre en vellykket nordområdesatsing og for de øvrige områder i Norge. Dette betinger innføring av et desentralisert forvaltningssystem i landsdelsregionene og for å ta i bruk eiendomsrettighetene til naturressursene. Landets nye nasjonaløkonomi må utvikles i samsvar med innføringen av regional forvaltningsautonomi over naturressursene, og tilføre folket makt, integritet og selvrealisering i et fritt og selvstendig demokrati i våre 5 landsdeler. Det er en klar målsetting at den norske fiskerinasjon må stå øverst i verdenssammenheng med overlegne kunnskaper og teknologiske kvaliteter i vår videre utvikling, og utøve dominans i det internasjonale markedet. Den Nasjonale Kystbankens målsetting skal være begynnelsen på Norges intellektuelle politikk for en ny nasjonaløkonomisk satsing som grunnlag for overgang til ny, bærekraftig nasjonaløkonomi. Oljenæringen og den petrokjemiske industri er ikke en fornybar næring og er heller ikke bærekraftig over tid. Derimot er hele vår fiskerikultur og fiskeressurser både fornybar og bærekraftig i en evig og naturlig syklus.
Det er å bemerke at den norske statsmakts myndighetsområde over de norske havområder omfatter over 6 ganger større arealer enn vårt hjemlige fastlandsareal. Det er av denne grunn naturlig å trekke den konklusjon at vi disponerer og prioriterer våre ressurser og næringer i gal rekkefølge. Olje og gassforekomstene burde utvinnes over 200 år og fortløpende reinvesteres i vårt fremtidige levebrød som er ordinært fiske og fiskeforedling, samt oppdrettsnæringen og alle distriktsnæringer i vårt land.

Kystbankens målsetting skal legge grunnlaget for en ny næringsepoke og nasjonaløkonomi i hele landet, banken må være fristilt og uavhengig av de øvrige banker og finansinstitusjoner. Som en illustrert målsetting for den Nasjonale Kystbankens næringsinvesteringer vil den naturbaserte turismen og landbruket i dette tidsforløpet innarbeides som livskraftige næringer i landet. Landbrukets kulturlandskap skal fremvise forskjønnelse i det nye turistlandet, og økosystemene fra havets bunn til fjellets topp skal være ren som den hviteste snø og være et symbol på vår nasjon og oljekapitalens reinvesteringer i landet.

Et samfunns næringsstrategier må forholde seg til realiteter og langsiktig planlegging. Dette viktige element er i dag fraværendes i statens planlegging og har sin årsak i forhastet iver etter å utvinne naturressursene i Norge.
Nordområdenes planer og troverdighet kan i dag forkastes, et demokratisk vedtak i Stortinget er ikke nok til å oppnå folkets troverdighet, og de norske nordområdene vil derfor ikke bli utbygd med folkets velsignelse. Norge er i dag ingen kolonistat og fremgangsmåten som ble benyttes ute på fangstfeltene, med seismiske målinger, vil bli husket i mange hundre år fremover. Staten har allerede erklært kamp mot folkeviljen, i stedet for å innføre den klare rett til autonomt og demokratisk selvstyre i våre landsdelsregioner. Autoritær og ufin oppførsel fra staten utgjør i dag startsignalet til kamp mot alle former for sentralisert styringsutøvelse i vårt land.
Norges demokratiske organisasjonsoppbygging må endres, og landet må tilføres forvaltningsautonomi i våre 5 landsdelsregioner. Etter at denne frihet er kjempet fram er landets frigjøring fullendt og vi kan erklære vårt land som en fri og demokratisk nasjon. Staten skal ikke være en svøpe over folket, men tilføre folket frihet, makt, og selvrealisering.
Landets nye nasjonaløkonomi må utvikles i landsdelsregionene og den Nasjonale Kystbankens investeringer i næringene må underlegges den høyeste form for demokrati som er folkets selvstendige forvaltningsautonomi i landsdelsregionene. Dette betyr at alle naturressurser må underlegges folkets eierskap og makt i et desentralisert og autonomt demokrati i Norge.


Trykk her for å gå tilbake.