Partiprogram

Det nasjonale og etiske råd skal være folkets høyeste klageinstans

Folket og nasjonens høyeste klageinstans må opprettes og være befolkningens røst når demokratiet og rettsstatens etikk og moral svikter. Et samfunns verdinormer for like rettigheter og verdighet må være ukrenkelig, og fordrer et nasjonaletisk råd for god etikk og moral. Rådet skal ved sine uttalelser inneha legal rett til å formane og bebreide regjering og Storting, og påpeke rettferdige behov for samfunn, individ og for grupper i befolkningen.
Rådet vil oppfylle en savnet og fraværende funksjon i vårt demokratiske system, der vi ofte ser at rettsstaten svikter sitt etiske og moralske ansvar. Politikkens utøvelse og lovens utforming avskjærer i mange tilfeller etiske og moralske hensyn for folket, og undertrykkelser oppstår.
Rådets oppgave skal være å ivareta individets ukrenkelige verdighet til like rettigheter og førsterett til oppreisning.
Det etiske nasjonale råd skal bekrefte folkets kontroll og makt over nasjonens verdighet, nasjonale åndskraft og påpeke sviktende hensyn fra vårt demokrati, kongehuset og vårt lovverks utøvelse.

Rådets medlemmer skal være kjønnslikestilt, og inneha høy aktelse i befolkningen. Ingen av rådets representanter skal velges fra Stortinget, statsforvaltningen, eller være aktiv som politiker. Rådet skal kun uttale seg i viktige problemstillinger som er fastlåst eller over tid er uløst i samfunnet, og som nedsetter individets integritet og verdige anseelse. Med sin påvirkning, uten tradisjonell makt, skal rådet være til nytte for landet, folket, kongehuset, politikere, rettsinstansene, statsforvaltningen, individet og for grupper i befolkningen.
Rådet skal kun uttale seg gjennom egne vurderinger og være suverent uavhengig av landets statsfunksjoner, regjering og storting.
Rådet skal ikke tilkjennes makt eller myndighet i vanlig forstand, men kun gi råd og uttalelser når rådet selv bestemmer å gjøre det, ut fra egne vurderinger og ut fra sitt eget regelverk, i samsvar med hele nasjonen og folkets overordnede åndskraft og verdier.

Vårt demokrati og rettssystems verdinormer er i " felles pakt" med begreper som rettferdighet, moral, etikk, og altruismen for å lindre smerte for individet. Vår nasjonalstat og demokrati kan ikke ta til seg rådets funksjon og rådet må derfor etableres selvstendig for å tjene og oppfylle våre normer til et godt samfunnssystem. Folkets sosiale verdighet/ økonomi må for en viktig del av befolkningen sikres til nytte for et verdig liv med like rettigheter og god levestandard.
Alt for mange mennesker må lide nød alleene i dag, og ofte uten støtte for sine lidelser og meninger. Derfor er det viktig å innføre "Det nasjonale og etiske råd", som i de tilfeller "hvor det går for langt", så kan rådet være folkets etiske røst i samfunnet. Rådet skal arbeide for folket og samfunnets felles verdinormer for rettferdighet. Det norske folk fortjener å bli tilført likeverdige rettigheter til en siviløkonomisk levestandard som gir grobunn for et verdig liv. En viktig del av folket føler seg misshandlet av NAV-systemet, men de vil få sin oppreisning gjennom innføringen av den programfestede "Velferdsloven" som skal taes i bruk av hele folket og vår nasjon.  Trykk her for å gå tilbake.