Partiprogram

Gründerlønn må innføres for initiativtakere
som arbeider for produkt- og næringsutvikling i Norge


For å sikre samfunnets utvikling og fremgang bør det innføres en garantert lønn til initiativtakere (gründere) i oppstartingsfasen over 2 år for nye næringstiltak, patenteringsarbeid av ideer, utvikling av nye produkter, osv, som blir godkjent av Innovasjon Norge A/S.

Motivering og støtte med gründerlønn for initiativtakere med nye ideer kan medvirke til å øke vår nasjonale verdiskapning og er av uerstattelig betydning for landets næringsutvikling og sysselsetting


Innføring av offentlig gründerlønn gjennom Innovasjon Norge.
Samfunnets risikovillige kapital gjennom Innovasjon Norge A/S må ivareta gründernes innsatts.

Gründerlønnen forutsettes innført som en del av regelverket under Innovasjon Norge A/S sine retningslinjer. Tiden på 2 år må omfatte plan, forskning og utviklingsstadiet for prosjektideen
En lønnsutbetaling over 2 år vil utgjøre et innovativt og næringspolitisk virkemiddel for å skape initiativ til nyskapende virksomhet i hele landet.
Initiativtakere eller gründere som vil prøve noe nytt i næringssammenheng har i dag ingen muligheter til å forsvare private levekostnader mens prosjektideen utvikles og føres fram i de forskjellige planfaser.
Den garanterte og statlige lønnen må ikke bindes opp i økonomiske finansieringsplaner til selve driftstiltaket, eller som egenkapital for prosjektideene som det søkes om.
Lønnen må utelukkende benyttes til å forsvare gründerens levekostnader eller som lønn mens prosjektideen føres frem i de grunnleggende stadier.

Samfunnet må tilstrebe en moderne og utviklingsrettet industripolitikk i Norge, og erkjenner at ideer fra gründere har stor betydning og verdi for samfunnet.
Ordningen vil skape motivasjon for nyetableringer av innovative tiltak i hele landet. Samfunnet vil med denne målsettingen som virkemiddel, styrke den nasjonale industri- og næringsutvikling som har vært forsømt i hele etterkrigstiden. Det ytes i dag store økonomiske midler fra Innovasjon Norge A/S til forskjellige tiltak i hele landet, men ikke en gründer kan søke om hjelp til lønn i tiden mens utviklingsarbeidet pågår. Samfunnet gjennom Innovasjon Norge må utarbeides nødvendige kriterier for særdeles viktige ideer som kvalifiserer til omtalte lønnsutbetaling. Det er altomfattende viktig å forstå sammenhengen med at gode ideer i mange tilfelle har sitt opphav hos ubemidlede mennesker med stor kreativ kraft. Gründerlønnens virkninger vil forhindre at ideer går tapt eller blir eksploatert av utenlandske næringsinteresser.


Trykk her for å gå tilbake.