Partiprogram

Strandsonen må i sterkere grad taes i bruk av folket og den norske fjellheimen må fredes for fremtiden

Vår historiske kystkultur og folkets livsverdier har behov for en betydningsfull endring av standloven. Hele kystbefolkningen i Norge må tilføres friere adgang til å benytte strandsonen gjennom sitt private eierskap på gårdene som grenser til havet. En slik lovendring vil legge grunnlaget for å opprettholde kulturtradisjonene langs hele kysten, og videreføre disse verdiene til nytte for hele folket. Norge må få lov å være en kystnasjon, hvor folket lever i pakt med naturen, og som ivaretar hele sin kultur og nasjonale arv.
Eiendomsrettighetene på gårdene som grenser til havet må i større grad kunne benyttes og taes i bruk i strandsonen til oppføring av mindre bygninger, uten å krenke allmennhetens rettigheter til fri ferdsel og atspredelse. Eiendomsrettighetene på kommunal og statlig grunn i strandsonen må kunne tilføres allmennheten gjennom tidsbestemte og søknadsbaserte ordninger og rettighetsavtaler for den enkelte borger, og spesielt for dem som ikke innehar privat eiendomsgrunn i strandsonen. I flere land i Europa benyttes løsningen med å trekke bygningene litt tilbake i landskapet, slik at alle kan ferdes mer fritt i den nedre del av strandsonen mot havet.


Strandloven krenker i dag folkets livsutfoldelse og underminerer vår nasjon som kyststat og med våre nasjonale tradisjoners rett til å virke i kystlandskapet

Strandloven medvirker i dag til forskjellsbehandling av private eiere i strandsonen for de forskjellige områdene i Norge, og dette innskrenker de privatrettslige forhold på gårdene. Den differensierte og offentlige saksbehandling for hele landet er årsakene til disse forskjellene. Det er behov for endring av lovens målsetting slik at eiere av strandeiendommene kan benytte eiendomsrettighetene på en mer brukervennlig og anvendelig måte.
Strandsonens restriktive bestemmelser for grunneierne må endres for å øke nytteverdien av eiendomsrettighetene til gårdene. Endringene forutsettes gjennomført uten at den frie ferdsel og utfoldelse for allmennheten berøres, og at ytterligere tiltak må iverksettes for å styrke allmennhetens rettigheter i strandsonen. Etter partiets standpunkter er det ikke noe motsetningsforhold i å styrke begge rettighetsaktørers anvendelse av strandsonen. Eiendomsrettighetene på kommunal og statlig grunn i strandsonen må komme allmennheten til nytte gjennom tidsbestemte og søknadsbaserte ordninger og rettighetsavtaler for folket langs hele kysten, og spesielt for dem som ikke er eiere av privat eiendomsgrunn i strandsonen.

Det er et stort ønske i befolkningen for at de som grenser til havet med sine eiendommer får anledning til å bygge sjøhus eller en hytte i strandsonen på egen eiendom. Behovene kan være mange som for eksempel et naust, sjøhus, rorbu, uthus, hytte eller redskapshus. Slike bygninger må kunne bygges med kjøkken, soverom med mer, men med begrenset størrelse og for nødvendige tilpassninger i landskapet.

Folket må få lov å anvende kystlandskapet og utfolde seg i det naturlige miljø, og ta i bruk praktiske bygninger slik som det norske folk har tradisjoner for.
Strandloven vil på denne måten få en utvidet nyttefunksjon i samfunnet og oppfylle folkets tradisjoner og hevd for meningsfull livsutfoldelse i kystlandskapet.
Den norske fjellheimen må være urørt for fremtiden, med spesielle fredningsbestemmelser som gjør dette mulig. Det eneste unntaket skal være hensynet til samenes driftsgrunnlag, og allmennhetens rett til jakt og fiske. Folket har normalt ikke tradisjoner for å bo i den norske fjellheimen og landskapet er derfor en unik og nasjonal arv som må beholdes intakt til våre etterkommere.


Trykk her for å gå tilbake.