Partiprogram

Partiet Folkets Rettigheter har programfestet å arbeide for innføring av maksimal deltakertid på Stortinget.

Begrenset og lovsatt maksimaltid som innvalgt stortingsrepresentant bør innføres. Det vil si en begrenset tid på 12 år på Stortinget, tre perioder av 4 år.
Demokratiet må videreutvikles med økt deltagelse av flere forskjellige stortingsrepresentanter i fra hele folket og i fra de partier som gjør sine egne valg av representanter.

Fortrinnsvalgte politikere blir ofte værende "halve livet på Stortinget", og forhindrer på den måten politisk karriere hos de unge generasjoner for aktivt å delta i landets politiske virksomhet.
12 år på Stortinget, d.v.s. tre perioder av 4 år er nok, og representanten har da opparbeidet fulle pensjonsrettigheter for resten av livet.
Til en hver tid er det tusenvis av mennesker som vil inn i kampen for å styre landet med nye ideer for en god samfunnsutvikling, og valgordningen må derfor tilføres avgrenset maksimaltid som vil gi bedre betingelser for å oppnå karriere i det politiske liv og innenfor sine valgte partier.


Vi ser i dag utviklingen av "negative miljøer" på Stortinget og som videre påvirker statsforvaltningens habilitet. Denne udemokratiske mekanisme har rotfestet seg over tid og folket må derfor ta avstand fra den. For å endre denne utviklingen må det innføres maksimal deltakertid for innvalgte stortingsrepresentanter.
Vårt nåværende demokrati preges av lav deltakelse i valg og politisk engasjement fra befolkningen. Demokratiets forutbestemte kvaliteter må derfor styrkes og videreutvikle et engasjert demokrati gjennom en høy omløpshastighet for innvalgte representanter på Stortinget.
Med dagens praksis kan vi klart se autoritære trekk og manglende avveininger i statsforvaltningens styringsutøvelse, og dette som ringvirkninger fra demokratiets forgubbingsmiljø på Stortinget.
"Ved for lang fartstid på Stortinget" vil udemokratisk maktutøvelse, klikkdannelser slå rotfeste og lettere korrupsjon med avtalt spill benyttes.
Alle disse faktorer setter ned demokratiets verdier for hele landet og er til skade for de forutbestemte og grunnleggende kvaliteter som skal engasjere folkets lyst til politisk virksomhet.
Lovsatt deltagertid for den enkelte representant er den eneste mulighet som kan snu den påpekte utvikling og rette opp de mange skjevheter i vårt demokrati som foreligger på grunn av dette forholdet.
Demokratiets verdier må styrkes på flere områder og partiet Folkets Rettigheter vi gå i front for arbeidet med å påvirke til dette.Trykk her for å gå tilbake.