Partiprogram

Riksveinettet må utbygges i hele Norge
Stortinget er i dag medansvarlig for dødsofrene

I Norge skjer det årlig borti mot 400 dødsulykke i trafikken, og i tillegg er det mellom 1500 og 2000 mennesker som blir skadet hvert år. Det finnes snart ikke en eneste familie igjen i Norge som ikke er berørt av denne tragedien
.


DER LANDET KAN SPARE LIV OG HELSE BØR VI BENYTTE VÅRE OLJEFINANSER


Norge har oppsparte verdier fra olje og gassindustrien (den petrokjemiske industri) som er plassert i utenlandske verdipapirer, og store deler av disse midlene kan hurtig innfries til bruk i Norge. Hvorfor bygger ikke Norge ut et moderne riksveinett for å forhindre alle ulykkene? Kan det være mulig at hele Stortinget med alle våre folkevalgte fra alle partier ikke ønsker å gjøre noe med problemet?
Samfunnet og befolkningen må lide psykososiale lidelser resten av livet, og til sammen blir det mange tusen mennesker som står tilbake i sorg over sine kjære som er død.
I tillegg er det enda flere mennesker som er involvert i arbeidet for de som er skadet og trenger oppfølging.

Det finnes i dag ingen statlig unnskylding for Stortingets medvirkning til de trafikkdrepte og trafikkskadde. Unnlatelsen for å bygge ut riksveinettet vil bare komme bort etter at veinettet er bygd ut og sikret så langt som den tekniske utvikling er kommet.
Stortinget må ta til seg ansvaret for de drepte og trafikkskadde, uavhengig av politiske fløyers standpunkter, og de demokratiske prinsipper må vike i denne saken til fordel for en samlet løsning for hurtig utbygging.
Alle Stortingsrepresentanter burde stilles fritt i partipolitisk sammenheng for en åpen avstemming på Stortinget, slik at folket kan få innsyn og se hvem som stemmer for eller er i mot en total utbygging og fornying av reiksveinettet. Det bør også tjene saken å avholde en folkeavstemming i Norge for eller i mot en total utbygging av reiksveinettet.
Den eneste måten de folkevalgte kan frigjøre sitt ansvar på er å bygge ut veinettet i hele Norge, uansett hvor mange milliarder det vil koste.
Vårt land har et av de mest kuperte terreng i Europa, og i hele sin lengde består Norge essensielt av fjell og daler.
Derfor trenger landet nytt riksveinett som vil tjene hele landet uten å ofre liv.
Nasjonaløkonomien vil ikke forstyrres med at utenlandske selskaper bygger ut riksveinettet i Norge. Ved en slik løsning vil ikke rentenivå eller inflasjon endres i vårt eget samfunn. Det er mange gode samfunnsoppgaver som oljeinntektene kan benyttes til, men utbyggingen av riksveinettet står over dem alle.
En effektiv utbyggingsmetode er å engasjere skandinaviske og europeiske selskaper til å gjøre dette i en kontinuerlig prosess. Det bør etableres et investeringsselskap fra oljefondet som grunnlag for å gjennomføre utbyggingen av riksveinettet.
Dersom Norge hadde hatt et moralsk og etisk demokrati gjennom selvstendige regionforvaltninger ville riksveinettet i dag vært beordret utbygd omgående.
Det er ingenting som forhindrer en omfattende utbygging og penger er det nok av, og landet ligger der det alltid har vært. Et alvorlig skyldspørsmål er i dag i sin fulle emning hos folket og dommen er på god vei falt. Men fra et politisk ståsted som dette partiet har, så ligger feilen i organisasjonsoppbyggingen av vårt sentraliserte demokrati og forvaltningsbyråkrati i Norge.
Vårt styresett i nåværende form svikter mange gode hensikter for folket og samfunnets utvikling som trenger desentraliserte og frie landsdelsregioner.


Trykk her for å gå tilbake.