Partiprogram


FOLKETS RETTIGHETER (FR)

KJEMPER FOR

Borgerrettighetene
Retten til liv og frihet
Menneskerettighetene
Nasjonalstatens selvstendighet
Økonomisk trygghet for hele folket
Demokratisk og regional makt til hele folket
Internasjonal løsning av flyktningproblemene
Oppheve lønn og pensjonsbeskatningen for alle borgere
                                       


Partiet, Folkets Rettigheter, representerer en politikk som en stor del av folket i Norge har etterlengtet over mange tiår. Gründeren, Robert Steffensens målsetting er å etablere et nytt parti i Norge som ivaretar landets selvstendighet og frihet og arbeide for innføring av nye lover som sikrer folkets økonomiske rettigheter. Partiet har også som målsetting å innføre et nytt folkedemokrati i regionene for å beholde og videreutvikle landets demokrati, kultur og folkets frihet. Landets kulturtradisjoner og naturverdier er folkets arvesølv og gir befolkningen rett til selvbestemmelse og eiendomsretten til naturressursene i sine leveområder.

Vårt land skal utbygges fra nord til sør, og nordområdepolitikken og EUs dragning skaper motsetninger i den nasjonale politikken for disse viktige valg i vår fremtidige utvikling. Norsk selvstendighet og folkets frihet undergraves hver dag på en rekke områder, og partiet "Folkets Rettigheter" beskriver detaljert i sitt program hvordan dette kan forhindres og hvilke tiltak som bør iverksettes for å styrke det norske samfunn og kultur.

Gründeren av partiet, Robert Steffensen, Sortland, er født 17. august 1950 i Sortland og vokste opp i Sigerfjord. Han har høyskoleutdannelse, og er utdannet økonom og terrazzolegger. Han har drevet egen produksjonsbedrift i 25 år med fremstilling av terrazzoelementer. Hans slekt går tilbake til Malvik i Sør Trønderlag, og Radøy kommune i Nord Hordaland. Han har tidligere politisk erfaring som fylkesleder, og foruten dette vært aktiv medlem i to partier i Norge. I denne tiden så han klart for seg behovet for en politisk ideologi som utelukkende forsvarer norsk selvstendighet, og behovet for rettferdige ordninger for folkets økonomiske og sosiale rettigheter. Forbruksbeskatningen er programfestet økt til fordel for å oppheve lønnsbeskatningen i samfunnet, og dette med sammenfallende, økte pensjoner og sosiale/økonomiske rettigheter for de med dårlig privatøkonomisk utkomme. Partiet vil også arbeide for radikale forbedringer av skattelovgivningen for næringslivet. Et interessant arbeid med utredninger er nedlagt i samråd med dyktige medarbeidere, og som har utarbeidet partiets standpunkter, reformer, og partiprogram.
Norges Lovers nasjonale integritet og vårt demokrati må i sterkere grad sikres og rotfestes i vår videre kulturutvikling. Denne målsettingen vil oppfylles med innføring av et fritt landsdelsregionalt folkestyre i Norges 5 regioner.
Norge er i dag et velstående land og økonomiske prioriteringer må derfor ikke avskjære folkets sosiale og økonomiske rettigheter. Det er viktig at enkeltmennesker tar opp kampen mot skjevhetene i samfunnet og utelukkende forholder seg til sannferdige oppfatninger.
STANDPUNKTER OG INFORMASJON OM PARTIET

Et flerkulturelt samfunn i Norge må ikke være betinget av at den norsk etniske befolkning skal tape sine egne rettigheter og kulturelle identitet. Norge er ikke bare Oslo og de mennesker som er ansatt i forvaltningssystemene i sør, har ofte liten innsikt for hva folket i vårt langstrakte land egentlig ønsker for sin videre utvikling.
Hvorfor undergraves nasjonens fundamenter med for stor innvandring til Norge? Er det meningen at landet skal gies bort til det internasjonale samfunn, EU eller EØS, eller til alle folkeslag i verden. Denne tillatte utviklingen er en omgåelse av folkemeningen, og svekker derfor vårt demokrati og nasjonens kulturgrunnlag. Politikken som føres i dag samsvarer ikke med majoritetens oppfattninger i befolkningen, og tvangspolitikken råder derfor sin negative makt i vårt demokrati. Styringsutøvelsens naturlige respekt for folkemeningen er på mange områder oversett, og landets ledelse oppfyller derfor ikke varsom, politiske føringer til gagn for hele folket og nasjonen. Partiet FR har som målsetting og endre landets innvandringspolitkk, og har programfestet en hensiktsmessig reform og partistandpunkt som oppfyller alle humanitære tradisjoner fra det norske folk.

Hvorfor er ordningen med salgbare fiskekvoter innført til fordel for private eiere i fiskerinæringen? I dag er det bare en stor privat hovedeier av torskekvotene i landet, med noen mindre eiere i tillegg. Hvem av våre ledere på Stortinget kan overbevise folket om at dette er rett?
Ingen, og vi kan spørre om hvordan demokratiet klarer å få gjennomslag for en slik sak på Stortinget når folket er i mot ordningen. De fleste borgere er enige om at det er folket, kommunene, fylkene, eller det offentlige som er eiere av fiskeressursene i havet, og at disse verdiene ikke kan selges eller overføres til private eiere i næringslivet. Eierskapet til landets naturressurser er det selvskrevne grunnlaget for nasjonens eksistens, og for stor privatisering og dermed svekket nasjonal, regional kontroll vil undergrave vårt styresett og nasjonale verdier. Det er åpenbart noe galt med vårt demokrati som ikke får frem folkemeningens makt og vilje, slik at landets styringer avgjøres av folket. Det er derfor nødvendig å finne systemsvikten i organisasjonsoppbyggingen av vårt demokrati! Salget eller overføringen av fiskerettighetene er en alvorlig statsforsømmelse som undergraver de doktrinære forutsetninger for nasjonens statsdannelse og forfatningens styresett. Folket er i mye større grad nødd til å følge opp landets integritet og nasjonalstatens ukrenkelighet. I mange tilfeller er det viktig og ta i bruk folkeavstemminger Norge, men det er mer hensiktsmessig å innføre demokratisk selvstyre eller forvaltningsautonomi for
folket i våre 5 landsdelsregioner.


La oss beskue de iskalde hjerters løftebrudd og svik mot våre funksjonshemmende, pensjonister, uførepensjonister, og de enslige mødre, arbeidsløs ungdom, med flere. De krenkes økonomisk for nedsatt arbeidsevne og tilpassingsvansker, men ingen gjør noe for at de skal komme i arbeid og bli verdsatt, eller få tilført respektfull økonomi for å leve på en anstendig måte. De statlige unnlatelser for å fremme rettferdighet på disse områdene er beviste og nedrige unnlatelser, og må betegnes som et svik mot disse grupper i befolkningen. Det finnes ikke en leder i dag med kvalifikasjoner til å forstå skadevirkningene av sine beviste forsømmelser, men de burde prøve sosialkontorenes kanossagang, så vil de forstå. Vårt land kan i dag betegnes som verdens rikeste tiggerstat med et folk som ikke oppfatter sitt demokrati for noe som vedrører dem, eller at landets ledelse knyttes til kjærlig omsorg og virkninger for den enkelte borger.
La oss ikke bli villedet til å tro at landets myndigheter har en god mening med alt. Den humane tanke er bevist undertrykt, da empatien og sympatiens hensyn vil belaste budsjettpostene for mye. Landet trenger reformer og kamp for å sikre borgerne verdighet og nødvendig velferdsstandard.

Hvem av våre ledere på Stortinget kan stå frem å argumentere for redeligheten i å beskatte attføringsklienter i sine tiltak, eller når de er på rehabilitering, også når den samme gruppen i tillegg må søke sosialhjelp for manglende økonomi? Norge har aldri vært lengre nede i sin vandel og det på en tid hvor Norge aldri har hatt bedre økonomi. Grensene for hjelp og støtte er satt ned på et lavmål for å overleve, selv om de unge yter stor velvilje for å komme seg fremover. Beskatningen gjennomføres konsekvent, og helt ned til årlige attføringspenger eller rehabiliteringspenger på 40 - 60 tusen kroner i året. Dette har jeg med selvsyn sett gjennom papirer og dokumenter fra unge mennesker som er under attføring. Alle disse grupper trenger en garantert støtteordning, fra et samfunn som tåler å vise nasjonens verdighet og folkets humane holdninger.

Vi har et fint land i Norge, men å tenke på sin neste i sitt eget hjemland ligger ikke til den norske folkesjel, med unntak av Stortingets selvbestemte hjelpetiltak i utenrikspolitikken. Dette forholdet er heldigvis i endring, bare undertrykkelsen blir stor nok vil motstandskampen komme.

Hvem av våre ledere på Stortinget vil hevde at Norge har et godt demokrati. De fleste vil sikkert gjøre det, men alle som en vet at sannheten er noe helt annet. Sammensveisede og politiske miljøer arbeider hver dag for å holde på sine privilegier knyttet til sine partier og nettverk. Demokratiets regler og forordninger er bare noe som gjennomføres for å unngå konflikt og tap i det offentlige rom. De uformelle systemer og korridorenes avtale--rom benyttes helst i viktige saker, og klikkdannelser med familiekonstellasjoners sammensetninger er viktigere enn demokratiets funksjoner.
Vi har alle rett til å stille spørsmålet om vårt regjeringssenter i Oslo skal ligge der i utkanten av Norge. En midtplassering ville passet landet mye bedre, eller opprette regjeringskontorer for 5 landsdelsforvaltninger for hele Norge. Folket trenger sitt eget byråkrati og demokrati med makt og myndighet der folket lever og bor. Hele nasjonalstatens styresett og forvaltning må endres til fordel for et sannferdig og folkelig demokrati. Ved å sende flere tusen byråkrater og embetsmenn inn og ned til Oslo for å styre, så kan vi like godt søke oss tilbake i union med Sverige, i stedet for inn i EU. Folket har høy utdannelse i dag og er et tenkende folk som med stor tyngde vil kreve selvbestemmelse for sine virksomme liv. Demokratiets tjenlige og regionale virkninger må tilføre folket makt og virkekeliggjøres i folkets leveområder, og dette med retten til å forvalte egne naturressurser. Landets befolkning er i etterkrigstidens industrialisering og utbygging blitt fratatt sin rett til integritet og verdighet, i samsvar med tradisjoner og sin kulturarv. All politikk skal være sentrert om individets sivile utvikling, fremgang og helse, og med det kan alle andre store begreper i politisk planlegging ha sin rang etter dette forholdet. Det er de tusen små tannhjul som driver frem det store samfunnsmaskineriet, og det krever at alle middler som deles ut fra staten, først skal passere det sivile samfunn og den enkelte borger. Hele markedsøkonomiens forutsetninger bygget på dette grunnlaget.

Det er folkegruppene i regionene og distriktene som er eiere av naturressursene, på samme måte som bonden eier sitt nære åkerland. Det finnes i dag politiske miljøer som er villig til å selge hele Norge, og ved anledning oppløse vår nasjonalstat. Undertrykkelsen av folkets rettigheter vitner om dette, og statens egenrådige makt frister til handelsvirksomhet med landets nasjonale verdier. Dette ser vi klart gjennom ønsket EU tilknytning, neglisjering av vår egen religion, salg av landets fiskeressurser, ukontrollert innvandring til Norge, overser feil med landets demokrati til statens fordel, og statskapitalismens styringstrang over land og havområdene. Foruten dette ser vi også sosialismens manipuleringer som holder tilbake kjøpekraften hos de fattige grupper i befolkningen, og hvor fattigdommen råder og utvikler sin nød i verdens rikeste land.
Av de nevnte grunner kan det i dag konstateres totalitære trekk i statsforvaltningens styringsutøvelse, og det er derfor nødvendig å evaluere hele vårt demokratiske organisasjonssystem, og klart påpeke disse mangler for hele folket.

Hvor er folkets økonomiske regnskap for den norske utenrikspolitikken.? Det er rimelig at det redegjøres for disse forhold som til enhver tid kan forståes av folket. Utviklingshjelpens mange forskjellige støtteformer må fram i lyset og spesifiseres. Det er folkets penger som benyttes og som sendes ut av landet, og må derfor underlegges forhøyet offentlig informasjon. Vårt demokrati er i forfall og oppgraderte dialoger er nødvendig for folket, og må fremlegges og redegjøres av de som styrer landet. Det finnes i dag et uttall av demokratiske forpliktelser som unnlates gjennomført, og betinger endringer for å forhindre utviklingen av en totalitær stat og oppløsning av vårt demokrati, med følge av mer undertrykkelse av folkets frihet
Norge er en selvstendig nasjon og det skal den være. Denne folkemening står over demokratiets ordinære spilleregler med to tredjedelers flertall i vår nasjonalforsamling for å endres på. Den norske befolkning er ikke skapt for å være medlemmer i unioner eller noe som binder folkets utfoldelse. Fattigdom og nød råder heller ikke over denne meningen, og forøvrig ikke noe som helt tap som menes vil komme ved ikke å være med i unioner. Folket er villing til å spise gråstein for å slippe overformynderi og tvangssammenslutninger. Det er ikke rimelig å tro at alle landene som nu er tilsluttet EU har gjort det fordi de ønsker det. De ønsker det ikke, men har tilsluttet seg for å unngå isolasjon og dumping i Europisk sammenheng.
Norge må melde seg ut av Schengens åpne grensesamarbeid. Denne avtalen er det verste som har hendt vårt land, og det er å fastslå at inngåelsen av avtalen ikke samsvarer med folkemeningens flertallsmakt i samfunnet. Et folk uten nasjonal selvstendighet og kontroll har ingen rett til å hevde seg og vil forfalle!

Partiet "Folkets Rettigheter" inviterer alle borgere med sammenfallende synspunkter til å bli medlem, slik at partiet får innflytelse i hele landet, og ønsker også kontakt med borgere som kan tenke seg å være ledere i partiet.
Alle er velkommen til et nytt og spennende parti for blant annet "Norges Demokratiske Frigjøring av Landsdelsregionene"
Dette var en kort og generell omtale av partiet. Ta en tur innom partiprogrammet som er detaljert og konkret utformet.


Trykk her for å gå tilbake.