Partiprogram

Vern om folkets kapital, verdiskapning og levestandard.

"Loven om Juridisk kapitalvern for tinglyste panteobjekter/investeringer"


Partiet, Folkets Rettigheter (FR) vil beskytte folkets kapital og videreutvikle vårt økonomiske lovverk med nye lover for pantesikret og privat lånegjeld. Private investeringstiltak med lånefinansiering og egenkapital må tilføres sterkere kapitalvern med innføring av nye lover. Loven for vern av folkets kapital vil skape Europas mest produktive økonomi.

Vårt lands økonomiske lovverk svikter i dag kapitalens stabilitet med et "altomfattende" pantesystem for gjeld. En del av lovverket motarbeider derfor samfunnet og folkets investeringsbehov ved å kunne "eksploatere (utnytte)," lovens adgang til å ta beslag i panteobjekter hvor pantegjelden og låneobjektets investeringer lovlig forsvares, og hvor betalingsforpliktelsene oppfylles.

Et tinglyst panteobjekt som oppfyller pantegjeldens lovmessige betalingsforpliktelser, skal etter vedtak i Partiet Folkets Rettigheter, (FR), anses som en juridisk og sivilrettslig atskilt enhet i lovens forstand. Ved økonomiske kriser hos den private borger skal forsvarte lånebetingelser på pantesikrede investeringer/prosjekter ikke kunne panteheftes eller legges beslag i fra namsmannen eller Statens innkrevingssentral, dvs. gjennom vårt rettsapparat og lovverk.

Et pantesikret låneobjekt som for eksempel privat bolig, hytte, ansvarlige firma som selvstendig låneobjekt, osv. må tilføres pantesikret kapitalvern, og være beskyttes for pantekrav fra "utenforstående fordringshavere" i tilfelle privat konkurs eller søknad om frivillig eller tvungen gjeldsordning, akkord, som vedrører den enkelte borger.
Et sterkere kapitalvern rundt pantesikret lånekapital, og den private egenkapital, vil styrke den økonomiske vekst og vår nasjonaløkonomi i stor grad. Finansinstitusjonenes frie adgang til å yte usikret forbrukslån, har om nødvendig retten til å angripe alle verdier til en borger, der i blant også pantsikrede verdiobjekter hvor gjeldsforpliktelsene forsvares.
Den påpekte endring av lovverket vil skape økonomisk oppgang og et moderne, privatøkonomisk finanssystem/ markedssystem som ikke finnes i Europa. Et panteobjekt, med tinglyste rettigheter for den enkelte bank og borger, skal prinsipielt være rettslig beskyttet for krav fra "utenforstående fordringshavere", så lenge låneforpliktelsene og offentlige kostnader oppfylles for vedkommende pantelån/investeringsobjekt.

Dersom et pantesikret lån på hytta ikke forsvares så vil den bli auksjonert og solgt. Hvis salgssummen allikevel ikke skulle dekke gjelden, så innebærer den nye ordningen at det er "forbudt å angripe" boligen til eieren for den ubetalte restgjelden på hytten, så lenge borgeren forsvarer pantsikrede lånebetingelsene på huset sitt.

Lovverket og vårt tradisjonelle finanssystem må ikke lengre gies adgang til å legge beslag i folkets samlede verdier/kapital. Dette forholdet må endres med innføring av ny lov -- "Loven om Juridisk/ folkets kapitalvern for tinglyste panteobjekter". Loven må innføres med forskrifter for ukrenkelig kapitalvern av låneobjektet/ kapitalinvesteringens samlede verdi.  


Trykk her for å gå tilbake.